Algemene voorwaarden evenementen

Algemene Voorwaarden van de evenementen van Vana Events BV – laatst gewijzigd op 26-08-2019

1. Terrein

 1. Het is bezoekers enkel toegestaan het terrein te betreden binnen de van te voren gecommuniceerde openingstijden.
 2. Vana Events BV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, als gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, deelnemers of de beheerder van het evenemententerrein.
 3. 3. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat Vana Events BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
 5. Vana Events BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.
 6. Vana Events BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voordoen op het evenemententerrein.
 7. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het festivalterrein.
 8. Het is niet toegestaan eigen etenswaren en/of drinken mee te nemen naar het festivalterrein.
 9. Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan het evenement en het terrein. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

2. Tickets en toegang

 1. Toegang tot het evenemententerrein is alleen toegestaan door het bezit van een geldig toegangsbewijs of expliciete toestemming van de organisatie.
 2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven, met uitzondering van de meerdaagse tickets. Deze meerdaagse tickets dienen bij de ingang omgeruild te worden voor een polsbandje, welke, mits gedragen, toegang verschaft tot het evenement.
 3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
 4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.
 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket.
 6. Bezoekers onder de 16 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene (18+) het evenement en het terrein bezoeken. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd.
 7. Polsbandjes worden direct bij het inwisselen bij de aanbieder van het ticket omgedaan. het is hierna niet toegestaan dit bandje door te geven aan andere.
 8. De lijst met actuele tickets is te vinden op de website van desbetreffend evenement:
  1. Castlefest: www.castlefest.nl/tickets
  2. Castlefest Winter Edition: winter.castlefest.nl/tickets 
  3. Keltfest: www.keltfest.nl/tickets 
 9. Definitie kind; Vana Events BV hanteert de definitie van kind als een persoon tussen de 4 en 12 jaar. 

3. Programma 

 1. Alle genoemde programma onderdelen en/of deelnemers zijn onder voorbehoud. Vana Events BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers kan ontstaan. 
 2. Vana Events BV zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

4. Beeld- en geluidsopnamen

 1. Vana Events BV behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken. 
 2. Personen gaan met het betreden van het evenement akkoord voor het gebruik van hun beeltenis in promotionele uitingen. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 3. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan mits de gebruiker in het bezit is van een actuele fotopas. Zie voor de Vana Events fotografie regels en de privacy policy omtrent de fotopas de evenementen website voor op de website van desbetreffend evenement:
  1. Castlefest: www.castlefest.nl/nl/fotografen
  2. Castlefest Winter Edition: winter.castlefest.nl/nl/fotografen
  3. Keltfest: www.keltfest.nl/nl/fotografen
 4. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Vana Events BV zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal. 

5. Verkoop

 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van de evenementen van Vana Events BV producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

6. Verkochte producten

 1. Vana Events BV is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door deelnemers.
 2. Vana Events BV streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik maken van dierenhuiden en bont, afkomstig van dieren die hier niet specifiek voor gefokt zijn. 

7. Wapens

 1.  Binnen het aangewezen evenementen terrein, gelden de regels volgens de WWM (Wet Wapens en Munitie).
  Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/
 2. het wapen reglement is onderhevig aan veranderingen door wijzigingen in vergunningen en/of ontheffingen. Hierdoor kan het zijn dat de regels hieromtrent vlak voor of tijdens het evenement wijzigen. Zie de wapen reglement pagina voor de laatste wijzigingen in dit reglement.
 3. De eindbeoordeling van het wapen reglement ligt ten alle tijden op het evenemententerrein. vooraf verkregen beoordelingen vanuit de organisatie zijn altijd ter indicatie
 4. Het staat de organisatie vrij om wapens ongeacht het wapen reglement te weigeren op het evenemententerrein.
 5. Bij ernstige overtredingen van de wet wapens en munitie zal de organisatie contact leggen met de politie voor een beoordeling.
 6. Met blanke wapens mag alleen gevochten worden door of onder begeleiding van door de organisatie toegestane deelnemers in aangewezen gebieden op het evenemententerrein.

8. In bewaring nemen

 1. Vana Events BV behoudt zich het recht goederen/producten in bewaring te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie. 
 2. Vana Events BV is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens het in bewaring nemen van de goederen/producten. 
 3. In bewaring genomen goederen worden twee weken na overhandiging bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd. 

9. Vervoer en parkeren

 1. Eigen vervoer:
  1. In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren. De kosten hiervoor worden vooraf gecommuniceerd en gelden voor alle motorvoertuigen.
  2. De bezoeker is verplicht een parkeerkaart aan te schaffen voor het gebruik van het parkeerterrein. Over deze parkeerkaart wordt onder geen beding restitutie verleend.
  3. Vana Events BV draagt geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal. 
 2. Openbaar vervoer:
  1. Vanaf een nabijgelegen station zullen pendelbussen worden ingezet. Voor deze pendelbussen is een kaartje vereist, welke te koop is bij de bushaltes, de kassa’s en/of de chauffeur. Dit zijn altijd retourkaartjes; een enkele reis is niet mogelijk.
  2. Het gebruik van de pendelbus is een service en geen recht en dient ook zo benaderd te worden. 
  3. De pendelbus zal zo vaak mogelijk rijden tijdens het evenement, echter moeten ook wij ons aan de rijtijdenwet houden. We vragen daarom uw begrip voor pauzes. De bustijden zijn te verkrijgen bij de informatiestand.

10. Gedrag

 1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van Vana Events BV, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord. 
 2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken. Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van Vana Events BV. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen. 

11. Overige bepalingen

 1. Alleen honden zijn aangelijnd toegestaan. Andere dieren zijn niet toegestaan. Op de festivalcamping zijn honden niet toegestaan. 
 2. Het is de organisatie of door hen aangestelde derde, vrij om zonder opgave van reden iemand de toegang tot of verder verblijf op het terrein te ontzeggen.
 3. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.
 4. Aanwijzingen vanuit de organisatie of door der hen aangestelde derde dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 5. Actief flyeren op het evenemententerrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoraam plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.
 6. De evenementen van Vana Events BV zijn rookvrij. Op het evenemententerrein mag alleen op de daarvoor toegewezen plekken worden gerookt.
 7. Op het evenemententerrein is geen glas toegestaan. 
 8. In lijn met de Nederlandse Wet schenken wij geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. Vana Events BV hanteert 18+ stempels om de controles zo snel en efficiënt mogelijk te houden.
 9. Naast de algemene voorwaarden van Vana Events BV kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.