Geplaatst op

Castlefest Winter Prijzenpakket!

Nieuws van de Castlefest site.

Castlefest Winter Prijzenpakket!

Vanavond een speciale verrassing! Alle Castlefest Winter Party artiesten hebben samen met Castlefest genereus bijgedragen aan 10 prijspakketten, elk ter waarde van meer dan twee tickets, die we zullen verloten onder Castlefest Winter Party gangers. In het prijzenpakket vind je cd’s, posters, patches en andere merchandise van zowel Castlefest als de aanwezige artiesten. Kans maken? Koop een Castlefest Winter Party ticket voor 6 februari 0.00 uur en je maakt deel uit van de loting.

Originele post: Castlefest Winter Prijzenpakket!

Geplaatst op

Fairy Tattoo

Nieuws van de Castlefest site.

Fairy Tattoo

Fairy Tattoo bestaat uit twee studentes die natuurlijke henna tattoos zetten tegen een schappelijke prijs voor jong en oud! Henna is een natuurlijke kleurstof die wordt gebruikt om het lichaam te versieren. Het wordt al gebruikt om decoratieve en rituele/spirituele redenen sinds de Oud-Egyptenaren.Het wordt gebruikt om geluk te wensen/brengen, spirituele bescherming te bieden en schoonheid te vieren.

Bij Fairy Tattoo kun je tijdens de Castlefest Winter Party een henna tattoo laten zetten naar keuze. Je kunt kiezen uit onze vele voorbeelden of zelf iets voorstellen/verzinnen!
Een hennatattoo blijft 1 tot 2 weken zichtbaar en laat een roodbruine kleur achter op de huid. Als je er ook eentje wil, kom zeker eens langs! Kijk alvast eens op onze website voor een voorproefje.

Originele post: Fairy Tattoo

Geplaatst op

Dyzack

Nieuws van de Keltfest site.

Dyzack

Explosieve gitaar riffs en melancholieke zang, de kenmerken van de Nederlandse 1-mans band Dyzack (Erik Hofland, Den Haag). Hij brak ruim 10 jaar geleden door, maakte inmiddels zes albums, speelde overal waar hij werd uitgenodigd in binnen- en buitenland en won menig popprijs. Hij schreef muziek voor theatergroepen, wat gezien het filmische karakter van zijn muziek niet vreemd is. Zijn voorlaatste plaat This Mangy Soul schreef dyzack na een bizarre droom: zijn vader stond op uit de dood na een morbide medisch wonder. De 10 songs op het album hebben een gemeenschappelijk thema: leven en verlies.
dyzacks krachtige performance neemt je mee in zijn droom, waarvan hij je graag deelgenoot maakt.

Inmiddels heeft Dyzack 2 nieuwe EP ́s uitgebracht: het ingetogen The Still Joy en het extroverte The Loud Joy.

Originele post: Dyzack

Geplaatst op

Huisregels

Nieuws van de Middeleeuws Spektakel site.

Huisregels

Klik hier om de huisregels van Vana Events te downloaden.

1. Terrein
1. Het is bezoekers enkel toegestaan het terrein te betreden binnen de van te voren gecommuniceerde openingstijden.
2. Vana Events is niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan aan bezoekers en/of goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de beheerder van het evenemententerrein, tijdens of in verband met de uitvoeringen.
3. Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat Vana Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
5. Vana Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.
6. Vana Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen op het evenemententerrein.
7. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het festivalterrein.
8. Het is niet toegestaan eigen etenswaren en/of drinken mee te nemen naar het festivalterrein.
9. Heb respect en zorg goed voor de gebouwen, flora en fauna van het evenemententerrein. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

2. Tickets en toegang
1. Alleen originele tickets zijn geldig.
2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven, met uitzondering van de passe- partouttickets. Deze dienen bij de informatiestand omgeruild te worden voor een polsbandje, welke, mits gedragen, toegang verschaft tot het evenement.
3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket. 6. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.
7. Polsbandjes zijn uitsluitend af te halen door de persoon die dit polsbandje wenst te dragen.
8. Het is niet toegestaan polsbandjes te wisselen met een ander.
9. Vana Events kent de volgende tickets:
• Dagkaart volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op de aangegeven dag.
• Dagkaart kind; deze verschaft toegang voor één kind op de aangegeven dag.
• Gezinskaart; deze verschaft toegang voor maximaal twee volwassenen en ten hoogste drie kinderen op de aangegeven dag, mits het totaal aantal bezoekers per gezinskaart niet hoger is dan vier.
• Relatiekaart; deze verschaft toegang voor één persoon op één van de festivaldagen, naar keuze van de kaarthouder.
• Passe-partout volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
• Passe-partout kind; deze verschaft toegang voor één kind op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
10. Definitie kind; Vana Events hanteert de definitie van kind als een persoon tussen de 4 en 12 jaar.
11. Het staat de organisatie vrij om eenieder de toegang te weigeren danwel te ontnemen tot het evenement, mits hiervoor een duidelijke aanleiding is. Dergelijke aanleidingen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, wapenbezit, onder invloed van verdovende middelen zijn, een aanstootgevende of agressieve houding naar bezoekers, standhouders of organisatie, onzedelijke kleding, alles wat in strijd is met de Nederlandse wet of het niet naleven van de algemene voorwaarden zoals gesteld door Vana Events.

3. Programma
1. Alle genoemde gasten zijn onder voorbehoud. Vana Events is niet aansprakelijk voor
afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.
2. Vana Events zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

4. Flyeren op en rondom de Vana Events
1. Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.

5. Beeld en geluidsopnamen
1. Vana Events behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht,
te (laten) maken.
2. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Vana Events is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Vana Events gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
3. Publicatie van opnames door Vana Events geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan
ook.
4. Vana Events is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.
5. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
6. Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Vana Events is niet toegestaan.
7. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Vana Events zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf
overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.

6. Verkoop
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van één van de evenementen van Vana Events producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

7. Verkochte producten
1. Vana Events is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.
2. Vana Events maakt geen gebruik van keurmerken in welke vorm dan ook.
3. Vana Events is niet aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten. Hieronder vallen onder meer defecte wapens, kapotte harnassen etc.
4. Vana Events streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik
maken van dierenhuiden en bont, afkomstig van dieren die hier niet specifiek voor gefokt zijn.
5. Op de evenementen van Vana Events is verkoop van stompe steek- en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht
worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet
toegestaan.
6. Het beschadigen van verkoopbare waren van standhouders kan leiden tot verplichting tot aankoop van de goederen, alsmede verwijdering van het terrein.

8. Wapens
1. Een bezoeker mag op het evenemententerrein vrij rondlopen met bovengenoemde wapens. Het gebruiken van de wapens mag alleen onder deskundig toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek. Het schieten van een (kruis)boog mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht en van het publiek af op daartoe aangewezen schietbanen.
2. Het vervoeren van de bovengenoemde steek- en slagwapens en van bogen op de openbare weg
van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed
ingepakt zijn en met minstens drie handelingen uitgepakt moeten worden.
3. Het gebruik van wapens die gemaakt zijn van rubber en/of latex (voor LARP, Roleplay, etc.) is wel toegestaan.
4. De beveiliging en organisatie hebben het laatste woord in deze.

9. In beslag name
1. Vana Events behoudt zich het recht goederen/producten in beslag te nemen die naar het
idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.
2. Vana Events is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de in beslag name van de goederen/producten.
3. In beslag genomen goederen worden twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd.

10. Vervoer en parkeren
1. Eigen vervoer:
• In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren De kosten hiervoor worden vooraf gecommuniceerd en gelden voor alle motorvoertuigen.
• De bezoeker is verplicht een parkeerkaart aan te schaffen voor het gebruik van het parkeerterrein. Over deze parkeerkaart wordt onder geen beding restitutie verleend.
• Vana Events draagt geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal.
2. Openbaar vervoer:
• Vanaf een nabijgelegen station zullen pendelbussen worden ingezet. Voor deze pendelbussen is een kaartje vereist, welke te koop is bij de bushaltes, de kassa’s en/of de chauffeur. Dit zijn altijd retourkaartjes; een enkele reis is niet mogelijk.
• Het gebruik van de pendelbus is een service en geen recht en dient ook zo benaderd te worden.
• De pendelbus zal zo vaak mogelijk rijden tijdens het evenement, echter moeten ook wij ons aan de rijtijdenwet houden. We vragen daarom uw begrip voor pauzes. De bustijden zijn te verkrijgen bij de informatiestand.

11. Gedrag
1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van Vana Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord.
2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken.
Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van Vana Events. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen.

12. Overige bepalingen
1. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.
2. Open vuren zijn niet toegestaan, behalve in gevallen met schriftelijke toestemming van de
organisatie.
3. Het festivalterrein kan beperkt toegankelijk zijn voor minder validen. Bij twijfel hierover, neem contact op met de organisatie.
4. De organisatie van Vana Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, heeft altijd het laatste woord en kan als daartoe aanleiding is, afwijken van deze algemene voorwaarden.
5. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.
6. Volg altijd de aanwijzingen op van (medewerkers van) Vana Events.
7. Naast de algemene voorwaarden van Vana Events kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.

Originele post: Huisregels

Geplaatst op

Littil hvitur hestur

Nieuws van de Keltfest site.

Littil hvitur hestur

In het kampement van Littil hvitur hestur (Oudnoors voor kleine witte pony) is het de hele dag een drukte van belang. Je komt er allemaal personages uit de Vikingtijd tegen; handelaren, vechters, ambachtslieden, slaven. Het dagelijks leven wordt zo authentiek mogelijk uitgebeeld, dus hoe we denken dat het er in de middeleeuwen aan toe ging. Zo koken we onze maaltijden in ketels op een open vuur, naaien we onze kleding met de hand en zorgen we dat de kostbare wapens en uitrusting roestvrij blijven. Voor het zware werk, zoals water halen, poetswerk en hout hakken hebben we gelukkig onze bedienden mee. Bij het kraampje kun je een vikingsouvenir voor thuis kopen, soms is het zelfs ter plekke voor je gemaakt. Dit kan van alles zijn; sierband,  kleding, sieraden of speelgoed. Onze mensen kunnen je informatie geven over de verschillende technieken en materialen die we gebruiken. En wie weet kun je de koks het recept voor onze befaamde stoofpot of kruidenboter ontfutselen!

Originele post: Littil hvitur hestur

Geplaatst op

Jami’s Fancy

Nieuws van de Keltfest site.

Jami’s Fancy

Jami’s Fancy bestaat uit 2 vrienden die de passie voor de Ierse muziek delen. Wat begon als gewoon samen muziek maken groeide al snel uit tot optreden door heel het land. Het leeftijdsverschil van 33 jaar doet aan de liefde voor de Ierse muziek niet af.

Met multi-instrumentalist Jan Johannes Doff op gitaar, mandocello, zang, low whistle en de korg en Michael Boere op uilllean pipes en low whistle.

Door de afwisseling van instrumenten, tune’s en liedjes zorgen ze voor vrolijke opzwepende dansmuziek tot gevoelige ballades.

Originele post: Jami’s Fancy

Geplaatst op

Nieuwe site en nieuwe uitstraling!

Nieuws van de Middeleeuws Spektakel site.

Nieuwe site en nieuwe uitstraling!

Trots zijn we op onze nieuwe naam, nieuwe website en uitstraling! Maar niet alleen onze uitstraling en naam veranderd, ook het evenement krijgt een flinke upgrade. Waar het tot nu toe voornamelijk een gezinsevenement was wordt het nu ook een muziek evenement. Het evenement wordt dus uitgebreid met een podium, meer lekkere catering en meer sfeer en aankleding. We hopen dat jullie het net zo leuk en spannend vinden als ons.

MSpektakel2015-flyerA5-front

Originele post: Nieuwe site en nieuwe uitstraling!

Geplaatst op

Doll House

Nieuws van de Haunted Castle site.

Doll House

Het huis heeft een lange, donkere geschiedenis. Door de jaren heen hebben de bewoners het huis keer op keer weer sfeervol ingericht om te proberen de schaduwen en het stof te verjagen. Zonder succes. Het huis kreeg het altijd weer voor elkaar om zijn bewoners met verschrikkelijke haast en in een blinde paniek, vol angst te laten vertrekken. Nieuwe eigenaren van deze merkwaardige woning werden in een aantal gevallen al na één nacht krankzinnig. De vele verschillende kamers van dit grote en onheilspellende huis vulde zich door de jaren heen langzaam met de achtergelaten eigendommen. Een van de donkerste en oudste kamers is de kinderkamer. Vol poppen met een eigen ziel.
Loop zelf door de gangen en kamers van dit bijzondere huis en kom erachter of jij dapper genoeg bent om de bezichtiging te overleven.

Let op: opent op vrijdag 24 oktober en zaterdag 25 oktober pas om 18.00 uur
Niet geschikt voor mensen met epileptische klachten.

 

Originele post: Doll House